Algemene Voorwaarden

Vertrouwelijkheid 

De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de  patiënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige  Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De therapeut houdt een patiëntendossier bij. De patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.  Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de door de patiënt verstrekte gegevens, die in het dossier  worden opgeslagen. Op verzoek van de patiënt kan voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode  informatie worden ingewonnen en/of verstrekt aan een te benoemen therapeut, arts en/of medisch  specialist waarvoor de patiënt specifiek toestemming dient te verlenen (uw therapeut verstrekt  zonder uw nadrukkelijke toestemming nooit gegevens aan derden). 

Afspraken behandelingen/consulten  

De therapeut is verplicht in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling aan  de patiënt te verstrekken. De patiënt verplicht zich middels het anamnese-gesprek relevante  informatie aan de therapeut te verstrekken. Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal consulten, waarin telkens zowel bij aanvang van het consult als afsluitend aan het consult een gesprek  plaatsvindt. Afsluitend aan ieder consult wordt tevens in overleg besloten of de therapie een vervolg  zal krijgen. De therapeut mag zonder toestemming van de patiënt geen therapeutische handelingen verrichten. Voor een minderjarige patiënt en/of een patiënt onder voogdij/toezicht, dienen ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te verlenen. De therapeut verplicht zich de patiënt correct te verwijzen naar een collega (therapeut, arts en/of andere medische hulpverlener), indien de eigen behandeling niet toereikend is. 

Kosten  

De kosten van een behandeling staan op de website van Weijers Mesologie vermeld. Dit tarief is zowel van toepassing op het eerste consult als op de vervolgconsulten. Individuele voedingsadviezen zijn inbegrepen in het consult en worden ná het consult schriftelijk of via de email verstrekt. Van de  bevindingen van het eerste onderzoek ontvangt de patiënt zo nodig een schriftelijke rapportage.  Voor het opstellen van een aanvullende schriftelijke rapportage voor de patiënt, dan wel op verzoek  van de patiënt voor een therapeut, arts en/of medisch specialist worden kosten in rekening gebracht.  Toekomstige aanpassingen van de tarieven worden minimaal 1 maand vóór de tariefwijziging  kenbaar gemaakt via de website (www.weijersmesologie.nl). 

Betaling  

De factuur wordt de patiënt per email toegestuurd. Hierna kan de patiënt het aanvragen van een (gedeeltelijke) vergoeding op basis van haar/zijn aanvullende ziektekostenverzekering indienen bij de zorgverzekeraar. Betalingswijze geschiedt volledig en aansluitend aan het consult via een betaalverzoek, contant of eventueel per bankoverschrijving met een betalingstermijn van 14 dagen. Betaling per creditcard is niet mogelijk. De betalingswijze van aanvullende kosten geschiedt per bank met een betalingstermijn van 14 dagen. 

Annulering  

Bij verhindering zal de patiënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen, door een telefonische melding  dan wel het achterlaten van een bericht op de voicemail of het versturen van een bericht via email. Van afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, wordt 75% van het consulttarief in rekening gebracht. 

Vergoeding van de therapie  

De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging c.q. het beroepsregister en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de kosten van het consult (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking  komen. De consulten vallen onder alternatieve geneeskundige behandelingen. De patiënt informeert  zelf voorafgaand aan een afspraak bij zijn of haar zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) vergoed worden. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor deze afstemming met zijn/haar  zorgverzekeraar.  

Bereikbaarheid  

Weijers Mesologie werkt uitsluitend op afspraak. Als door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door kan gaan, zal dit zo spoedig mogelijk worden doorgeven en op een zo kort  mogelijke termijn contact worden opgenomen om een vervangende afspraak in te plannen.  

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf consulten uit te voeren, wordt een collega-therapeut uit de omgeving ingeschakeld. De patiënt heeft hierin altijd zelf de keuze om hiermee of niet mee akkoord te gaan.  

Aansprakelijkheid  

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid  van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Alle eventuele gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie over de patiënt aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts zijn  voor verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt.  

Mesologie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van de klachten. Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van Mesologie niet worden weggenomen. De  behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en  het welbevinden van de patiënt.  

Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject. Voorgeschreven medicatie mag  nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten  worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de patiënt contact op te nemen met de huisarts en/of specialist.  

De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor  medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut.  

De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. De therapeut is niet  aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. 

De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.  

De therapeut zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht  over de geadviseerde supplementen.  

Ontbindende voorwaarden  

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de patiënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of niet nodig acht, kan hij/zij deze  eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de behandeling slechts eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten en de patiënt, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of andere medische hulpverlener.